112 AÇM
17 Şubat 2021

112acm.jpeg

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

Ülkemizde Acil çağrılara hizmet veren kuruluşlara acil çağrı numaraları tahsis edilmiştir.

  • 110 Yangın İhbar
  • 112 Hızır Acil
  • 122 Alo AFAD (Afet ve Acil Durum)
  • 155 Polis İmdat
  • 156 Jandarma İmdat
  • 177 Orman Yangını İhbar 

Ancak çok sayıda acil yardım numaralarının kullanılması nedeniyle karşılaşılan olayın hangi kurumu ve kurumları ne derece ilgilendirdiği veya önceliğin hangisinde olduğu hususunda

tereddüde düşülmesi ve birkaç kurumu ilgilendiren bir olayın karşısında tüm irtibat telefonları bilinse bile, ayrı numaralar aranmak durumunda kalınması nedeniyle, zaman ve kaynak

israfına neden olmakta, hızlı iletişim ve olaylara müdahalede eşgüdüm sağlanamamasından dolayı can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.

Acil olaylarda tek bir çağrı numarasına alışık olarak gerek yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk insanına, gerekse turistik, ticari ve resmi ziyaret gibi amaçlarla ülkemize gelen turistlerin ülkemizde yaşadıkları acil vakalarda hangi acil çağrı numarasını arayacaklarını bilememelerinin getirdiği güçlükler dikkate alındığında, konu daha da önem kazanmaktadır.

İşte bu güçlüklere karşı, İlimizde ilk etapta Emniyet, Jandarma Sağlık, İtfaiye ve Afad birimlerini 112 Acil Çağrı Merkezinde buluşturarak, vatandaşların sadece 112 çağrı numarası ile muhatap olmaları sağlanacak ve istenilen hizmet diğer birimlerle koordinasyon kurularak anında karşılanacaktır.

Ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarası” oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmıştır.

Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 tarih ve 91/396 kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası” olarak kullanılması öngörülmüş ve bu kararın ardından üye ülkeler iç mevzuatlarını oluşturmuşlardır.

Türkiyede ise, Telekomünikasyon Kurulu AB Müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı karar ile hali hazırda Ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının “Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası” olarak tahsis edilmesine karar verilmiştir. 

8. Beş Yıllık Kalkınma Planında “Kurumlara ait Acil Yardım İrtibat Telefonlarının, Mülki İdare Amirlerinin gözetimi ve yönetiminde ilgili kuruluşlarda katkı sağlayıp görev üstleneceği çok yönlü, ortak amaçlı ve sağlık hizmetleri ve itfaiye ile de irtibatlandırılmış merkezi bir ALO imdat sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır” ifadesine yer verilmiştir.

2007-2013 Türkiye-AB Müktesebatı uyum programı çerçevesinde, Bilgi Toplama ve Medya başlıklı bölümde 112 Acil Çağrı Numarasının sağlığın yanı sıra güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumlar için geçerli kılınması ön görülmüş ve bu yoldaki çalışmaların İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı karara bağlanmıştır. 

28 Ekim 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2008 yılı Yatırım Yılı Programında “… Acil Çağrı Sisteminin tek bir kod altında (112) toplanmasının yasal alt yapısı oluşturulacaktır” ifadesine yer verilmiştir. 

Avrupa Birliğine uyum sürecinde, Ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarasını” oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığının iş birliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlamış ve hala sürdürülmektedir. 

Projenin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmasıyla,  ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 14.10.2005 tarihli Genelge ile tekerrür niteliğinde yatırımlar yapılmaması konusunda bilgilendirilmiş ve Antalya Pilot İl olarak belirlenmiştir.  

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı kanunun 33. maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 28. maddesine eklenen fıkrada; “Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde  yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diger illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur..." hükmü yer almaktadır.


Uluslararası 112 projesi : http://www.eena.org

Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
Telefon : +90 (384) 215 11 16 - Santral
Fax : +90 (384) 215 11 30